agə́dzakayawa,-ən3serviteur du chefÀ va ɗafə agədzakayawə akə sləwandala.Le serviteur donne le repas au chef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *