à11prépavecÀ da sə Mura nanə à mala.Je vais à Mora avec ma mère.À tɨɗə kundəɗəku à shepe.Il verse la boisson avec une calebasse.2prépà (temps)À sləri ndi à viyə viya.On cultive en saison pluvieuse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *