á1prépsurA pəla pə ya pani a kura.Jʼai déposé les tiges sur un rocher.2prépà, dansA ŋgwaɗa ŋgwaɗə ndi mətsərə a daŋgaya.On a mis le voleur en prison.À shə zlaɗa ndi a duniya.On souffre dans le monde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *