a ɗába1conjparce queÀ zərəka ya, a ɗaba à ji nava.Je maigris parce que je suis malade.2conjpour queÀ slehə udzərə bata a ɗaba ŋə́ kənə jekə gwaɗa.Le papa gronde son enfant pour quʼil apprenne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *