ba1v1entrelacerÀ bɨ təməzalə ndi à kəbətə tá pɨlə kaya.On entrelace les tiges avec la corde pour couvrir la maison.bəlá balʼentrelacerA bəla bə ndi təməzala.On a entrelacé les tiges.balədə baentrelacer et mettre autourA balədə bə ndi pani akə kaya.On a entrelacé les tiges pour couvrir (lʼextérieur du mur de) la case.11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *