bádzadzáŋwa,-un2rive ou pente raideA ɗəfətələ ɗəfətələ ndi saha a badzadzaŋwa.On est tombé de la rive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *