báɗəkwala,-ən2massue métallique employée dans la guerreÀ tɨhə məndə ndi à baɗəkwalə tá kəɗa.On tape quelquʼun avec la massue pour le tuer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *