Browse Phuien


ɔ̃


ɔ̃vresterA Kamʋ di hà kʋlɛ ɔ̃ rɛ, hà kʋlɛ yʋ̀gɛ fɛ̃̀.Kamou va manger le tô sans le terminer, parce qu'il y en a trop.Hà dɔ̀ɔ̀mɛ ɓɩ̀lɛ fɛ̃, hà bɩ̀sɛ̀ɛ̀rɛ di ɔ̃ rɛ.La sauce est d'une très grande quantité, donc les enfants vont manger et il va en rester.
ɔ̃-ɔ̃̀ɔTBDnon
ɔ̃ɔTBDoui