Browse Phuien


ũ


ũ ũTBDIDEOPHONE-gemissement
ũuTBDHUM
ũurìvbeugler (taureau)bellow (bull)Hà nɔ̀-thàla wàadɩ̀a kɛ̃̀ ũurì dɩá nà-halʋ́ hʋ̃ ʋ̀ neé.Ce taureau beugle là-bas parce qu'il a vu une vache.
ũṹTBDhum