gbèventraverloosely tie feet together to hinder quick movementƁà gbè hà gɔgɔɔ́ rɛ, ʋ̀ kɛ̃̀ cà ɲɩa ŋmɔ̀ɔ rɛ.On va entraver le fou parce qu'il veut frapper les gens.