Search results for "Hair"

sɨᵐbɨti ʸ D nf. hair cheveux (sem. domains: 2.1.5 - Hair.) (syn: ᵑgʷɨts ʸ.)
Comments (0)

 

ᵑgʷɨts ʸ C n. hair cheveux (sem. domains: 2.1.5 - Hair.) (syn: sɨᵐbɨti ʸ.)
Comments (0)

 

ɣʷɨmɨɗ ʸ B n. beard barbe (sem. domains: 2.1.5 - Hair, 2.1.1 - Head.)
Comments (0)

 

ɗakʷɨr B n. grey hair cheveux gris (sem. domains: 2.1.5 - Hair.)
Comments (0)