Search results for "Head"

wɨraj A nm. neck cou (sem. domains: 2.1.1 - Head.) (syn: ɣɨwaj.)

Comments (0)

 

kʷɨma B n. face visage (sem. domains: 2.1.1 - Head.)
Comments (0)

 

ɣʷɨlɨm D n. cheek joue (sem. domains: 2.1.1 - Head.)
Comments (0)

 

ɣɨwaj B nm. neck cou (sem. domains: 2.1.1 - Head.) (syn: wɨraj.)

Comments (0)