Search results for "Husband, wife"

zɨɗɨr ʸ B nm. man, husband homme mâle, mari (sem. domains: 2.6.5.1 - Man, 4.1.9.2.1 - Husband, wife, 2 - Person, 2.6.4.4 - Adult.) (cf: ⁿdɨw human être humain.)
Comments (0)