Search results for "Parts of an animal"

lagan D n. horn corne (sem. domains: 1.6.2 - Parts of an animal.) (syn: dɨrɨm, ᵐbɨkʷɨm, mahʷa.)

Comments (0)

 

kʷɨtɨr ʸ B n. tail queue (sem. domains: 1.6.2 - Parts of an animal.)
Comments (0)

 

dzɨgʷɨr C n. hump bosse (sem. domains: 1.6.2 - Parts of an animal.)
Comments (0)