Search results for "Top"

ɣʷɨ B nf. head tête (sem. domains: 8.6.2 - Top, 4.5.1 - Person in authority, 2.1.1 - Head, 3.2 - Think.) (syn: ɣɨn.)

Comments (0)

 

ɣɨn A nm. head tête (sem. domains: 1.6.2.4 - Parts of an insect, 8.6.2 - Top, 4.5.1 - Person in authority, 4.6.1 - Ruler, 2.1.1 - Head.) (syn: ɣʷɨ.)

Comments (0)