Search results for "Egg"

tsaɬ ʸ A v. to hatch éclore (sem. domains: 1.6.3.1 - Egg.) (cf: ɗɨɬ ʸ hatch éclore.)
Comments (0)

 

ɗɨɬɨj A nm. egg œuf (sem. domains: 1.6.3.1 - Egg.) (cf: ɗɨɬ ʸ hatch éclore.)
Comments (0)

 

ɗɨɬ ʸ A v. to hatch éclore (sem. domains: 1.6.3.1 - Egg.) (cf: ɗɨɬɨj egg œuf; cf: tsaɬ ʸ hatch éclore.)
Comments (0)