Search results for "Body"

hɨra C n. arm, hand bras, main (sem. domains: 2.1 - Body, 2 - Person, 2.1.3.1 - Arm, 2.1.3 - Limb.) (syn: paɮa, dzɨvɨ ʸ.)

Comments (0)

 

hɨᵐbɨw B n. armpit aisselle (sem. domains: 2.1 - Body, 2.1.2 - Torso, 2 - Person, 2.1.3.1 - Arm, 2.1.3 - Limb.)
Comments (0)

 

ɣʷɨva B nf. body corps (sem. domains: 2.1 - Body.)
Comments (0)

 

dzɨvɨ ʸ C n. arm bras (sem. domains: 2.1 - Body, 2 - Person, 2.1.3.1 - Arm, 2.1.3 - Limb.) (syn: paɮa, hɨra.)

Comments (0)