Browse


ⁿd


ⁿdɨw A nm. human être humain (sem. domains: 2 - Person.) (cf: zɨɗɨr ʸ man, husband homme mâle, mari.)
ⁿda A v. to swallow avaler (sem. domains: 5.2.2 - Eat, 1.6.4.2 - Animal eating.) (syn: sɨɗɨk.)


Browse

ⁿd


ⁿdɨw A nm. human être humain (sem. domains: 2 - Person.) (cf: zɨɗɨr ʸ man, husband homme mâle, mari.)
ⁿda A v. to swallow avaler (sem. domains: 5.2.2 - Eat, 1.6.4.2 - Animal eating.) (syn: sɨɗɨk.)