Browse Pyam

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
f
g
h
ɦ
i
j
k
l
m
n
p
r
s
t
v
w
y
z

m


ma ˨nsaltkishiri ɓa Saakən ta hyaa tarisi ma ɗyee ɓaPyam ka in the past the Zaar get their salt from the Pyam people.Zaar (Sayawa0 da a wurin fyemawa suke karban gishiri.
ma’amɑʔɑ˨ ˧vlike thiskamar haka
maamɑː˧vto do, do somethingyi abu
maasmɑːs˧vto be doing.dinga yi.
mai3mɑi˧vmakingyi
mai2mɑi˦˧interrogit's himshi ne
mai1mɑi˧pronhim/hershi(wakilin suna)
makarakmɑkɑɾɑk˨ ˨ ˨nfallowed farmland that has not been cultivated for a very long period of time.gonan da an daɗe ba a noma ba.
malapmɑlɑp˨ ˨malap˦ ˦nfirst born child, heirɗan fari malap na ɗo awuri mo taa hu The first born child in that house is deadɗan farin wancan gidan ya rasu.
maleimɑlɛi˨ ˨like thatkamar haka
mamunamɑmunɑ˧ ˧ ˦mamuna˦ ˦ ˦na tree with yellow plum-like fruitssada
mamuramɑmuɾɑ˨ ˨ ˧mamura˦ ˦ ˦nflying or winged ant with painful bites.cinnaka (mai fikafikai).
mananmɑnɑn˧ ˦nbitter leaf tree.shuwaka
mangoromɑnɡoɾo˧ ˨ ˨mangoro˦ ˦ ˦nthe mango tree or its fruit.mangoro
mangorothe mango tree or its fruit.
maptangmɑptɑŋ˨ ˨id.insultivezagi
maramɑɾɑ˧ ˧maran˧ ˧1Continue to do or make something.ci gaba da yi2to makeyi
maraimɑɾɑi˧ ˧1ndoingkan yi2vmakingkirkira3vcreatingaikatawa
marai-aryemɑɾɑiɑɾjɛ˧ ˧ ˧ ˧n1wickednessmugunta, mugunci2cruelty.mugunta
markadummɑrkɑdum˧ ˧ ˨ndonkey. see jakejaki do baba Təkər ta hyaatu markadum. Late baba Təkər had a donkeymarigayi Təkər da yana da jaki.
markadumdonkey. see jake
markadum-haikamɑrkɑdumhɑikɑ˧ ˦ ˨ ˨ ˨nzebrajakin dawa
markadum-haikazebra
marsamɑrsɑ˧ ˦v1to measure, measurement.gwada, gwaji2narrate, mention, say, state.ambata, faɗa
masmɑs˨nflax plant,rama
màsmasflax plant,
masunzunamɑsunzunɑ˨ ˦ ˨ ˦nPlant use in Pyam culture to dye things into yellow colour.
masunzunaPlant use in Pyam culture to dye things into yellow colour.
mawemɑwɛ˧ ˨njetetropha plant. Also See doɓokbinddazugu
mazanamɑzɑnɑ˨ ˨ ˨ncerabotheca sesamoides (use for making soup)wani irin ganye mai yauƙi da ake miyada shi