Browse Pyam

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
f
g
h
ɦ
i
j
k
l
m
n
p
r
s
t
v
w
y
z

n


nn˨prep1When, ifin, idann na wus bong ng ɓyii.when I have opportunity I will come.2to
na1˧prepwith, of, and.na, da
na-ɗəhyesnɑɗɨhjɛs˧ ˧ ˧vforcefully, by forceda karfi
na-mbangnɑm̩bɑŋ˧ ˧n1external, withoutna waje2that which is outside.na waje3foreign,bare
na-ndyaaranɑndjɑɾɑ˧ ˧ ˦nwhere? see ngyaa.a ta ina?
naːrnɑːr˧vthe discharge or process of urinating. See nan.yin fitsari
naanɑː˦pronI (perfective).
naai nɑːi˨advidle, just like thatwofi, zaman banza
naal nɑːl˧v1to rinse.ɗarwaya.2washɗarwaya, wanke
naalipnɑːlip˨ ˧naalip˦ ˦na beautifully coloured bird which appears during the rainy season, police birdwani irin tsuntsu da yake launi zuwa ja, dogarin tsuntsu. naalip awuri mo a kang. that police bird is differentwancan dogarin tsuntsun yayi dabam
naari-ɓusharnɑːɾiɓuʃɑr˧ ˧ ˧nurinatingyin fitsari
naasnɑːs˧nfour, the numerical number 4.huɗu.
naawusnɑːwus˧ ˦vI have gotten itna samu
nacinətinɑt͡ʃiniti˧ ˦ ˧neighth.na takwas
naɗukutaɗukutɑ˧ ˨ ˨ ˧ntenthna goma
nafəngnɑfɨŋ˨ ˧nmorningsafe
nai2nɑi˨prepas, whensa'ilin da
nai1nɑi˦vgave, to offer.bada, mikawa
nai-huɓonɑihuɓo˧ ˧ ˧voffering a helping hand.taimako
nakatnɑkɑt˨ ˨nakat˦ ˦nwitchcraftmaitambya mo ani ta wol ɓashin mo na nakat that woman that her children were killed by witchcraft.matan nan wai an kashe 'ya'yan ta da maita.
nali-ɗəɗishnɑliɗɨɗiʃ˧ ˧ ˧nface washingwanke fuska
nali-ɗəɗishface washing
namnɑm˨nənam˧ ˧nthing.abu
nam-marsai-rumbosnɑmmɑrsɑiɾumbos˨ ˧ ˧ ˧ ˦nscale, one use for measuring weight.skeli
nam-pwaki-aryenɑmpwɑkiɑrjɛ˨ ˨ ˧ ˧ ˧nwheelbarrowamalake mai taya ɗaya. ɓyetu nam-pwaki-arye mo yisangha dyem na ɗeram ka bring that wheelbarrow to collect my yam from the farm.kawo amalanken nan ka kwashe mani doya daga gona.
nam-wumsainɑmwumsɑi˨ ˧ ˧ntraptarko