Search results for "dɛ ('lɔn) ‑kɔ ‑tɩ"

dɛ ('lɔn) ‑kɔ ‑tɩ pourquoi? dɛ 'lɔn ‑kɔ ‑tɩ ɛ di pourquoi est-il venu? ɛ ‑tɩ ‑wɛ nɩ il est mort ref: ‑gɔ.
Comments (0)

 

‑gɔ syn: ‑cra, ‑wɔ; ref: dɛ ('lɔn) ‑kɔ ‑tɩ. v finir; mourir
Comments (0)