Browse Kroumen Piè

a
b
c
d
e
ɛ
f
i
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

kp


kpa n dette
kpa syn: 'ba 'ö dɛ 'ö. v prendre; emporter, emmener; envoyer ɛ kpa nɩ cela a duré
Kpa n pr. m.
kpa ... ‑siyo ‑ga 'ʋn accompagner
kpa wlu prendre congé, dire au revoir
kpalʋ n toucan
kpara n chaise
Kpara (heinnyrɔ)
kpëlë n cloche
kplɛ v ronfler
kplɩ caractère, comportement
kplɩɛn v glissant, être 'wöö 'mɔ kplɩɛn nɩ l'endroit est glissant (litt. le dedans de l'endroit)
kplɩɛnkplɩɛn nom-v
kplo n poing pö kplo donner un coup de poing
kpo ref: ke kpo; syn: ꞊nyɛɛ. n nœud, noeud, bosse syn: ꞊nyɛɛ.
kporohuon n aubergine
kpöru n pintade
kpɔwɔ n crapaud
kpʋla v DISTR
kpʋla v DISTR gratter, racler
kpʋla tɩrɩ ‑ʋn lɩ calculer des choses
kpʋlɛ nom-v
kpʋlʋʋ n dard, aiguillon