Browse Kroumen Piè

a
b
c
d
e
ɛ
f
i
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

l


la v tisser
la T (passé) ɛ mu la nɩ il est parti (passé)
laʋndʋ n rasoir ref: .
ref: lɩrëyuwo. v envoyer (en commission)
ref: 'nuanyrɔ, 'hrɩn. v pleuvoir ɛ lɛ nɩ il a plu, il pleut ref: 'hrɩn, 'nu.
syn: 'ya ~ ya. PP (pluralité) ꞊mɛ dɛ lɩ cherche qc
lɩ'tɩrɩ nom-v 'tɩ 'sui rɩ 'sɩ rɩ ramasse les souliers, ramasse-les syn: 'ba wö.
lɩjröwöjröwö nom-v
lɩkʋkʋɛ nom-v
lɩn part FOCv ref: , , , , na.
lɩra nom-v
lɩrë non-v
lɩrëyuwo messager
lɩrëyuwo ref: .
lɩrö nom-v ref: .
lɩrö ꞊hlö ref: ꞊hlö. vessie
ref: . v uriner
lu v nager
ref: lɩrö. n urine ref: .
lʋn dét pluriel 'bʋ lʋn, 'bʋlʋn pères