wàng1n:river, water.Wàngbo móngsè.'A person from upper river.'1.3.1.2River1.3Water2clf:classifier for counting numbers of rivers or streams.Tì tiqwàng vyøe.'One river flows.'9.2.7Classifierswàngborwàngbon:head waters.wàngdùngn:ridge.=dvbv̀ng