hángvhángv.i:high up, developed, developing.Vháng yv́ng.'Higher place (ground).'4.2.6.3Highháng vlúnvháng vlúnv.i:made progress, developed.Vháng vlún we móngdàn.'Developed country''high' + 'get'háng vlún mòngdànn:developed country.Vháng vlún mòngdàn mvshǿl.'History of a developed country.''high' + 'get' + 'country'háng zìdvngvháng zìdvngn:advanced level.Ingvlik kà vháng zìdvng taq sv̀mshì mvyǿnge.'I want to study at an advance English speaking class.''high' + 'level'