1vdáv.i:1have.Nøngmaq nø rø̀mnvng ànglí tiqsé gǿ vdáìe.'We have ten old friends.'Vdápè.'Rich man.'Vdárésè.'Son of a rich person.'2rich.Àng nø gvzà vdáe.'He is rich.'dá rv̀ngsingvdá rv̀ngsingv.i:be prosperous.