2vnàn:ear.Shaqrémè nà tiqpa gvzà tee.'One side of the woman's ear is big.'6.1.1.2Earnà mvtávnàmvtán:deaf person.Pòng nø nà mvtá ìe.'Phong is deaf.''ear' + 'not hear'=nà nvdǿnàbvnnàbv́nn:earrings.Nàbvn banshìe.'Wear earrings.''ear' + 'wear'nàkun:ear wax.nàshøn:earrings.'ear' + 'block'nàwàngn:earrings for man.nàyuq yuqv.i:suffer from otorrhoea.nvdǿn:deaf.vnà nvdǿn:deaf person.