chóng2vchóngv.t:make someone jump (as with a baby).Vnvng sv̀ng chóngòe.'I make Anang jump (on my lap).'7.2.1.1.3Jumpchóngshìchúngshìv.i:hang oneself up and down (in a dangling position).Sv̀mrérì chóngshì nø̀ mvnshìe.'Children are playing by jumping up and down.'