dvbùv.i:glad, happy.Dvbù rvt chóngshìe.'He is jumping because he is happy.'=shaqshaq wadvbòng4v.i:I happy, contraction of dvbù + ng =dvbòng.Dèni ngà gvzà dvbònge.'Today I am very happy.'dvbù mvrshv̀mn:charming.Bóymè yv́ng dvbù mvrshv̀mí vto dáìe.'We shall welcome you with charming (faces) at the big celebration.''happy' + 'appearance'dvbù nøtn:bliss.'happy' + 'mind'dvbù shv̀ngkàn:the Gospel, goodnews.Dvbù shv̀ngkà dvshvng svra rì tuqdaqì.'The evangelists (goodnews proclaimers) have arrived.''good' + 'news'dvbù vzǿkungn:merit dance; Rawang traditional festival.'happy' + Azeú + 'celebration'dvbù zaywàn:happy song.'happy' + 'song'