gàmn:luck.gàmkongv.i:popular.Dènila gàmkong rì.'Today's popular people.'gàmlúnv.i:be lucky.gàmzaqn:powerful man.gàmzø̀n:rich, influential, have high position.Gàmzø̀rì kø̀m yv́ng.'Where the rich people gather.'gàmzø̀ gàmnaqn:rich, wealthy people.