Reel - English


A
B
C
D
E
Ɛ
G
Ɣ
I
J
K
L
M
N
Ŋ
Ɔ
P
R
T
W
Y

G


gak1gàkpl.gɔupos.plgɔɔu2pos.sggɔkëloc.sggɔkënpeel, skin (of fruit)
gak2gàkpl.gaau1pos.plgɔɔu1pos.sggɔkloc.sggɔkncovering (hard layer on old food)
gal1pl. ofgɔl1brye
gal2gàlpl.gɔl2pos.plgal3pos.sggɔlëloc.sggɔlënnewly cultivated ground
gal3pos.pl ofgal2newly cultivated ground
galëpos.pl ofgɔl1brye
gamgꜜámv.trgive s.m.
gangꜜánv.inbe good
gan ?loc.sg ofgatchild, baby, son
gatgꜜátpl.gaatpos.plgaanpos.sggatëloc.sggan ?n1child2baby3son
gatëpos.sg ofgatchild, baby, son
gaakgààkpos.plgaakën.pljaw
gaakëpos.pl ofgaakjaw
gaalpos.sg ofgɔl1brye
gaamloc.sg ofgɛ̈ɛ̈mmidwife
gaanpos.pl ofgatchild, baby, son
gaaŋ ?nfood
gaatpl. ofgatchild, baby, son
gaat gaanpl. ofgat gatëgrandchildgat 1
gaatë ?nchildhood
gaau1pl. ofgak2covering