Reel - English


A
B
C
D
E
Ɛ
G
Ɣ
I
J
K
L
M
N
Ŋ
Ɔ
P
R
T
W
Y

M


macmácpl.mɛ̈ï3pos.plmɛ̈yë1pos.sgmaai1loc.sgmaai1n1fire2family
maider SV ofmäïfish s.m.SOV ofmäïfish s.m.
maladvmuch, enough, really
mal nɛadvso much, intensely
manmânpl.manëpos.sgmaann.poshis, her mother
mandamándàvar.maardan.posour (not your) mother
mandɛpron.reflmyself, yourself, himself, herself
manducmándùcvar.muɔɔrducn.posyour (pl) mother
manëpl. ofmanhis, her mother
mankɛɛnëpron.reflourselves, yourselves, themselves
manymáɲpl.maany1pos.plmanyë1nsong of praising a cow2exp(greeting)
manyëpos.pl ofmanycow song
marpl. ofmaar3relative by blood
marëpos.pl ofmaar3relative by blood
marthupl.marthunënmother-in-law
marthunëpl. ofmarthumother-in-law
mat1der SV ofmät3bathe s.m.SOV ofmät3bathe s.m.
mat2der SV ofmät2add s.m.SOV ofmät2add s.m.
maai1pos.sg ofmacfireloc.sg ofmacfire
maai2SVO ofmäïfish s.m.
maanpos.sg ofmanhis, her mother
maany1pl. ofmanycow song