libugvarkalibugvSomeone worries about a particular event or situation.magkalibug'Indi' siya dāpat magkalibug kay, kung nagakadtu sinda sa bakūyud kag nakakadakup ning pispis, 'iya gid tanan 'ang karni kag tuy'an.He should not worry because, if they go to the mountain and are frequently able to catch birds, the meat and bones will all be his.magkalibugi'Ayaw magkalibugi 'ina' kay 'aku 'ang mangatūbang nyan sa 'iya kung sya kumari.Do not be worried about that because I will be the one to face Nilo now if he will come.cfkalisud nabayākamalibug'Ayaw malibug sa 'imu 'unga' kay ma'āyu 'ang 'iya kamutāngan.Do not worry about your child because her condition is good.nagakalibug'Ang manga magūyang nang lyāki, 'imaw 'ina' 'ang nagakalibug nang tanan nga gastus.As for the parents of the boy, those are the ones who worry about the [wedding] expenses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *