'asāwana husband, a wife; i.e., a spouseNang pagbālik ku diri sa Rumblun nagpakasay 'aku sa 'ākun 'asāwa nga si Dilya.Upon my return here in Romblon, I married my wife Delia.'asa'asāwapl nhusbands and/or wives, i.e., spouses'Imaw 'ini 'ang sistīma nang pagtinawagan nang pangāyan nang manga 'asa'asāwa nang manga magmanghud.This is the custom regarding the naming of spouses of younger siblings.'asāwa nga babāyina wife'asāwa nga lyākina husbandMay yāra' pa nga manga mag'asawa nga kung 'ang 'inda 'asāwa nga lyāki hay nasuhung na sa pagkinadtu sa 'ini nga manga lugar hay pirmi na sinda naga'ināway.There were some couples who, when their husbands became accustomed to always going to these places (i.e., drinking place, prostitution dens), they continually quarrel.'asawāhanna married personSa baskitbul, kadamū'an nga lakut dira' hay manga sultīru; malaka' lang 'ang 'asawāhan.In basketball, most of those who join are unmarried men; only a few are married people.'asawāhan nga babāyina married woman'asawāhan nga lyākina married man'asawāhunKung nahuman niya sa 'asāwa nga 'iya lukūhun, ma'abut man 'ang 'ūras nga huhumanun da 'itun niya sa 'ākun kung 'ākun siya 'asawāhun.If [that] was able to be done by him to his wife to whom he acted dishonestly, the time will surely come when this will also be repeatedly done by him to me if he will be taken as a spouse by me.'ipa'asāwa, pa'asawāhun'Ang hambay nang 'ākun nanay, "'Ayaw magtāngis kung 'imaw 'ina' nga lyāki 'ang gustu nāmun nga 'ipa'asāwa sa 'īmu."My mother said, "Don't cry since that man is the one who we desire will be allowed to marry you."Pa'asawāhun na nātun 'ang 'ātun pitu nga prinsīsa.Our seven princesses will now be allowed by us to marry.'isa ka pag'asaw'anna mated pair of animals or birds'Ari lang gid nyan kumari diri sa 'ākun si Klara kay nagapangayu' ning manuk nga 'isa ka pag'asaw'an kay 'inda kunu 'alilā'un sa Tablas.Only now, Clara came to me because she was asking for a mated pair of chickens, a hen and a rooster, because [they] will be domesticated by them in Tablas.Animals and birds are mated for the purpose of breeding.gin'asāwa, 'inasāwaBāsi' 'aku 'ang gin'asāwa nang 'īmu 'amīgu?How was it that I was the one taken as a spouse by your friend?'Inasāwa nang tatay 'ang 'iya 'umāgad nga babāyi.His daughter-in-law was taken as a spouse by the father.gina'asāwaMay yāra' naman nga byūda nga 'ang gina'asāwa liwat hay lyāki nga buyag sa 'asāwa.There are some widow ladies there who are married a second time by older men separated from their wives.ginapa'asāwa'Ang duha nga 'inda ginapa'asāwa, hay waya' ning kalipāyan sa 'inda ning tagipusū'un.As for the two who are being allowed by them to marry, there is no happiness in their hearts.ginapangasawa'Ayaw nindu magminūsa 'ina' si Karlus kay 'ang 'iya 'ina' ginapangasawa sa Nuyba Biskāya hay nigusyanti nga 'īta.That Carlos should not be despised by you because the one who is being courted by that one in Nueva Vizcaya is an Aeta business woman.ginapangasawahan'Ang lugar nga ginapangasawahan ni Arnuld hay lugar nang gina'istaran ni Turing kag nang 'iya 'unga'.The place where Arnold is courting is the place where Toring and her children live.ginayu'asāwa'Ang 'isa nga babāyi nga ginayu'asāwa nang tumbuy hay nagapangita' gid 'ina' ning midyus kung papa'unu niya malayāsan.Some women with whom tomboys play marriage look for ways how [the tomboy] would be able to be left behind by her.ginpa'asāwaGinpa'asāwa nang 'iya tatay si Birtu didtu sa 'unga' nang hāri'.Berto was allowed by his father to marry the daughter of the king.ginpangasawa, pinangasāwaNang 'aku naga'idad katursi 'anyus 'aku hay ginpangasawa na.When I reached the age of fourteen years, as for me, [I] was already courted [by someone].Kay Tāta Dīnu na 'aku nagbāhuy hasta nga pinangasāwa.I grew up with Uncle Dino until [I] was courted.kapangasāwaWaya' da kunta' 'ina' si Nardu kapangasāwa sa 'ākun kung bukun si Mamay Dilya.Nardo would probably not have been able to court me if it had not been for Mother Delia.kapapangasāwa1abl gersomeone's being able to court someoneKung si Rūni 'ang 'ākun ma'asāwa hay palangga' 'aku niya kay dūgay na da siya ning ti'is sa 'ākun ning kapapangasāwa.If Ronnie will become my spouse he will love me because he spent a long time enduring in being able to court me.2imper vCourt someone!Kung gustu mu na mag'asāwa, hay pangasāwa na lang sa 'iba!If you want to marry now, court someone else!3vSomeone, usually a girl, is courted by someone else, usually a boy.4vma'a'asāwaReduplication of the first consonant and vowel of the stem indicates multiple undergoers.Kadāmu' 'ang 'ākun ma'a'asāwa pīru 'isa lang 'ang nanay.There are many now who would surely be able to be married by me, but my mother is only one.ma'a'asāwa, mapapangasāwaThe forms na'asāwa and ma'asāwa have two meaning interpretations, depending on the context: na'asāwa 'was able to be married', or 'became a spouse'; ma'asāwa 'will be able to be married', or 'will become a spouse'.Nyan yāri 'aku sa 'īmu kay gustu ku nga 'ikaw 'ang ma'a'asāwa ku.Now I am here with you because my desire is that you will really be able to become my spouse.'Igwa na 'akuy ginkasundu' nga pāra sa 'īmu mapapangasāwa.I have an agreement that [someone] will really become your spouse.ma'asāwa'Ang ma'asāwa mu hay mabū'ut 'itun kag ma'āyu.As for the one who will be able to be married by you, this one should be considerate and good.ma'asāwa, maga'asāwaMay yāra' nga lyāki nga namamatay 'ang 'inda 'asāwa, natural lang nga 'ini hay ma'asāwa pa liwat.There are some men whose spouses have died, it is just natural that they will marry again.Gustu nang 'ākun manga ginikānan maga'asāwa gida kita nga duha.My parents want that we two will marry.ma'asāwa, mapangasāwaMas ma'āyu gida nga 'ang 'īmu ma'asāwa, hay 'ang gustu nāmun nga maghayāli.It is better that the one who will become your spouse is one who we siblings like.'Indi' gid si Nāna Nīna gustu nga 'aku 'ang mapangasāwa nang 'iya 'unga'.Aunt Nena does not like that I am the one who will become the spouse of her child.mag'asawa1n2va married couple'Ang mag'asawa hay nagbuyag kay 'ang lyāki hay buratsu.As for the married couple, they separated because the man is a drunkard.3vSomeone marries someone else.mag'asāwainfto get married'Ang sabat ku sa 'ākun nanay, "Kamu na lang 'ang mag'asāwa kay malāyas 'aku."I answered my mother, "You [two] just be the ones to get married because I will run away."Kagustūhan ni Rusalinda nga mag'asāwa na si Nardu.It is Rosalinda's desire for Nardo to get married.mag'asāwa, 'umasāwaNang 'ūna nga panahun, bāgu mag'asāwa 'ang 'isa nga babāyi, hay 'ang 'iban nga natatabu' hay 'ang magūyang ninda 'ang nagadisisyun.In the past, before a woman married, in some instances the parents were the ones who made the decision.'Indi' 'aku mag'asāwa pāra waya' 'aku ning 'agwin.I will not marry so that I will have no disturbance.Kung 'aku hay waya' na, 'indi' ka na mag'asāwa!If I am already gone, do not marry again!Kung mag'asāwa 'aku sa 'indi' ninda gustu, hay 'indi' da sinda magpasinlabut.If I marry whom they do not like, they will not have concern [for me].Kalulū'uy 'aku kay 'aku na lang 'ini nga 'isa kung 'umasāwa ka nga dā'an.I am to be pitied because I will be alone if you marry now.mag'inasāwainfto keep on marrying'Ang gina'īsip niyan nang manga tāwu hay mag'inasāwa na kag magpakasay.The thoughts now of people is for them to keep on marrying and to have wedding ceremonies performed.magka'asāwaMa'isturya 'aku nang 'ākun na'agihan nang 'unga' pa 'aku hasta nga magka'asāwa.I will tell about my experiences from my youth until being able to marry.magpamag'asāwa, mag'iyasāwa, masig'asāwa, magsig'asāwaMasig'asāwa da sinda; 'ang nag'ūna 'asāwa 'ang babāyi si Lūsi.They each will marry; the first woman marrying was Lucy.Kung 'ang manga 'unga' ku tanan magpamag'asāwa na, 'aku hay waya' na ka'ibāhan.If all my children will each have already married, as for me, [I] will no longer have a companion.magpangasawa1infto court someoneNahuya' lang 'aku nang 'una nga magpangasawa kay Turing kay kadāmu' 'ang 'ākun karībal sa 'iya.I was shy at first to court Toring because I had many rivals for her.2Kung may magpangasawa kay Saling nga ma'āyu hay mag'asāwa na lang sya.If someone who is good courts Saling, he had better just marry [her].maka'asāwa, magka'asāwaMaswirti 'ang maka'asāwa sa 'unga' ni Dun Lurinsu kay kagwāpa nga dalāga.The one who will be able to marry the daughter of Don Lorenso will be lucky because she is a beautiful young lady.Kung si Klara hay 'indi' pa maka'asāwa, magagūyang siya nga dalāga.If Clara will no longer be able to marry, she will become an old maid.Napakaswirti nang babāyi nga magka'asāwa ning bukun buratsu.A woman is very lucky who will be able to marry someone who is not a drunkard.makaka'asāwa'Ang dalāga nga nagakanta sa 'abūhan mintras siya nagalūtu' hay makaka'asāwa ning byūdu.A young lady who sings at the cooking place while she is cooking will surely happen to marry a widower.makapangasāwaPuydi na gali' 'aku sa 'īmu makapangasāwa kay waya' 'ikaw ning nubyu.It is surely possible that I will be able to court you now because you have no boyfriend.mangasāwaThe prefix ma- inflects the form pangasāwa; the resultant form: mangasāwa.Nagpamuhun si Nistur sa maguyang ni Mamay nga mangasāwa gāni' kunu siya sa 'ākun.Nestor asked permission of Mother's older brother that he would court me, he said.na'a'asāwaMay yāra' nga byūda nga babāyi nga 'ang na'a'asāwa liwat hay sultīru nga may 'idad na.There are some widow women in which, as for those who were consistently able to be married a second time [by them, they] were unmarried middle-aged men.na'asāwaBukun tanan nga tāwu nga manggarānun 'ang na'asāwa hay maswirti.Not all people who were able to be married by rich people were lucky.na'asāwa, napangasāwa'Ang na'asāwa ni Marya 'igwa da ning 'asāwa.As for the one who became the spouse of Maria, he already has a spouse.May trabāhu 'ang napangasāwa ni Hwāna; gāni' waya' da sinda ginakūli' sa pagpangabuhi'.The one who became the spouse of Juana has work; therefore they did not have difficulty in their way of living.nag'asāwa, 'umasāwa'Ang na'agihan ku nang 'aku hay bāta' pa, hasta 'aku nag'asāwa na.This is my experience [from] when I was still young until I married.Nang 'umasāwa na kami, hay tatlu pa lang ka 'adlaw hay naghambay siya nga 'indi' siya gustu na magtinir didtu sa 'āmun bayay.When we married, after only three days she said that she did not want to stay there in our house.nag'iyasāwaThis form signals a distributive relationship; that is, each of two or more marry someone.Nag'iyasāwa na 'ang 'ākun manga hāli.My brothers and sisters have each already married.naga'asāwaNang waya' pa naga'asāwa 'ang 'ākun lyāki nga 'unga' 'ang 'inda pagsinundānan maghayāli hay ka'ayu'āyu gid.When my young son had not yet married, their companionship as siblings was very good.Waya' pa sinda ga'asāwa nang sinda nagkadtu sa Sibūyan.They had not yet married when they went to Sibuyan.nagapangasawa'Inang 'ākun 'asāwa, nang 'ūna 'ina' nang nagapangasawa pa lang, maskin di'in ka makadtu manunut 'itun.As for that husband of mine, before when he would court [me], anywhere one would go, this one would accompany [me].nagapyupangasāwaMay yāra' pa nga manga lyāki nga 'ābir 'asawāhan na hay nagapyupangasāwa pa sa manga dalāga.There are still some men who, even though they are already married people, are still casually courting young ladies.nagpamag'asāwaNagpamag'asāwa 'ang 'āmun manga 'unga', nga waya' sinda sa 'āmun pudir.Our children each married, so they were not under our authority.nagpangasawaPagkatāpus ni Sūsan magprinsīsa, sa 'inda pyista, 'igwa sa 'iya nagpangasawa nga taga'ibang lugar.After Susan's becoming a princess at their fiesta, there was someone who courted her from another place.nagpinangasāwaNagpinangasāwa si Dīnu' sa 'ākun; nagakadtu na sya sa bayay kay manirbīhan.Dino kept on courting me; he would go to our house to help.nagpyupangasāwaNagpyupangasāwa 'aku kay Māming ning 'isa lang kasimāna.I casually courted Mameng for only one week.naka'asāwa, nagka'asāwaNang sundālu na si Birting, naka'asāwa siya ning tagaLagūna, ma'istra sa Lus Banyus.When Berting was already a soldier, he happened to marry someone from Laguna, a teacher from Los Baños.'Imaw 'ini 'ang 'ākun 'ikspiryinsya nang sultīru pa 'aku hasta 'aku nga nagka'asāwa.This was my experience when I was still an unmarried man until I was able to marry.nakaka'asāwaMaswirti kunu 'ang lyāki nga nakaka'asāwa ning babāyi nga mahūgud kag matūbis.They say that a man is lucky who is truly able to marry a girl who is industrious and tidy.pa'asāwacaus vSomeone is allowed by someone else to marry someone.pag'asāwa11gersomeone's marrying someone else'Imaw 'ini 'ang swirti ku sa pag'asāwa ning bāta' pa.This is my lot in marrying while still young.2imper vMarry someone!'Ang hambay ni Tātay kay Samsun "Kay 'ikaw 'ang kamaguyāngan, pag'asāwa na lang!"Father told Samson, "Because you are the eldest, marry now!"3vSomeone is married, is taken as a spouse by someone else.4vpag'asāwa2na marriage'Ang maguyang ni Rūsa, hay sa 'ātun pudir natabu' 'ang pag'asāwa niya.As for the older sister of Rosa, her marriage took place under our authority.Nang 'ūna pa lang nāmun nga pag'asāwa ni Sinti, naghīmu' siya ning tabūnan nga pitu ka bilug.At the beginning of the marriage of Cente and me, he made seven pieces of deep sea fish traps.pagpa'asāwa1gersomeone's allowing or causing someone to marryWaya' pa gid 'aku ning gustu nga mag'asāwa; ginapīlit na 'aku nang 'ākun magūyang sa pagpa'asāwa.I do not like to marry yet; I am being pressured by my parents into causing [me] to marry.2vSomeone becomes the spouse of someone else.The stem of these "become" verbs is either 'asāwa or pangasāwa. This verb commonly occurs as a substantive with a genitive pronoun (ku type) or noun (preceded by nang or ni).pangasaw'avthe place where someone courts someone elseBinung, si Dilya na lang 'ang pangasaw'a, kay ma'āyu 'adtu, kay malapit.Freddie, Delia should just be the one courted by you, because that is good, because it is near.pangasaw'un'Ang trabāhu diri nang manga dalagīta, kung 'indi' mag'iskwīla, sigurādu pangasaw'un lang gida 'ina'.What young unmarried girls here are doing is, if they do not go to school, they will surely be courted by someone.pangasāwa, pagpangasāwagersomeone's courting someone elsePinahugā'an gid 'aku ni Marīsa sa 'iya ning pangasāwa.Marisa gave me hard work in courting her.Magtūna' pa lang sa pagpangasāwa ni Birting, hay waya' siya nagapakīta' ning malā'in nga batāsan.From the beginning of Berting's courting, he has not evidenced a bad attitude.pangasāwa, pangasawavSomeone (usually a boy) courts someone else (usually a girl).The stem pangasāwa varies with the stem pangasawa depending on the particular accompanying inflections. This variation is indicated below for each inflected citation.pyupangasāwa1gersomeone's casual courting of someone elseSīgi lang gid 'ang pyupangasāwa ni 'Uhin sa 'ākun; gina'āhat gid nya nga malayu' na 'ang 'āmun paghayāli.Ohin continued his casual courting of me; he insisted that our family relationship was already distant.2vSomeone, usually a boy, man casually courts someone else, usually a girl, woman.yu'asāwa1na play spouseNagka'igwa si Lu'is ning nubya; hasta nang 'ulīhi na hay naging yu'asāwa na.Luis happened to have a girlfriend; then later she became [his] play spouse.A play spouse is one (usually a female) with whom someone has a casual sexual relationship. A man who has a woman as his play spouse does not live with her in a permanent or semi-permanent relationship. A woman who has a female partner as her play spouse usually lives in a homosexual relationship with her.yu'asāwa2vsomeone with whom someone else plays marriage

Leave a Reply

Your email address will not be published.