លិបិក្រម​ពក ន. ព្រះ​បីឡកា
ពងស្វាស ន. ព្រះ​អណ្ឌៈ
ពាន ន. ព្រះ​ពាន
ពានស្លា ន. ពាន​ព្រះ​ស្រី
ពិតាន ន. ព្រះ​ពិតាន
ពុកមាត់ ន. ព្រះ​មស្ស
ពូក ន. ព្រះ​សុខ​សេយ្យាស
ពូថៅ ន. ព្រះ​ទម្រង់​ផរសុ
ពែងតែ ន. ព្រះ​បានថាលកៈ
ពែងផឹកទឹក ន. ព្រះ​មណិថាលកៈ
ពោះ ន. ព្រះ​ឧទរ
ពោះវៀនតូច ន. ព្រះ​អន្តគុណៈ
ពោះវៀនធំ ន. ព្រះ​អន្តៈ
ព្យាយាម កិ. ទ្រង់​ឧស្សាហ៍
ព្រួញ ន. ព្រះ​ទម្រង់​កាំសរ
ព្រួយចិត្ត កិ. ព្រួយព្រះ​ហឫទ័យ (ព្រួយ​ព្រះ​ទ័យ, ព្រួយ​ព្រះ​រាជហឫទ័យ)
ព្រះខាន់ ន. ព្រះខាន់