លិបិក្រម​ខាក កិ. ទ្រង់​កក្ខារី
ខឹងច្រើន កិ. ទ្រង់​ក្រោធ, ទ្រង់​ពិរោធ
ខឹងតិច កិ. ទ្រង់​ខ្ញាល់
ខឹមខាត់ ន. ព្រះ​កាយ​ពន្ទន៍ ខ្សែក្រវាត់.
ខួរក្បាល ន. ព្រះ​មត្ថលុង្គ
ខោជើងវែង ន. ស្នាប់​ព្រះ​ជង្ឃ
ខ្ជិល កិ. ទ្រង់​កោសជ្ជៈ
ខ្នង ន. ព្រះ​ប្រឹស្ដាង្គ
ខ្នើយ ន. រង​ព្រះ​បាទ
ខ្នើយផ្អែក ន. ព្រះ​ខ្នល់
ខ្នើយរងស្មង ន. រង​ព្រះ​ជង្ឃ
ខ្នើយឱប ន. នែប​ព្រះ​អង្គ
ខ្នៀរអាចម៍ ន. ព្រះ​ខ្នាច់
ខ្ពុរមាត់ កិ. ទ្រង់​វិក្ខាលនៈ
ខ្មាសរបស់​ប្រុស ន. ព្រះ​សិដ្ឋ​លិង្គ
ខ្មាសរបស់ស្ត្រី ន. ព្រះ​យោនី
ខ្មៅដុស ន. ព្រះ​មសិ
ខ្យល់ចាប់ ន. ព្រះ​វាយុរោគ
ខ្លាច កិ. ទ្រង់​ព្រះ​ភិរុកា
ខ្លាញ់ខាប់ ន. ព្រះ​មេទោ
ខ្លាញ់រាវ ន. ព្រះ​វសា
ខ្លួន ន. ព្រះ​កាយ
ខ្សៀ ន. ព្រះ​ទម្រង់ធុម​វដ្ដី​
ខ្សែក្រវាត់ ន. ព្រះ​កាយ​ពន្ធន៍ ខឹមខាត់.