លិបិក្រម​ជក់ កិ. ទ្រង់​សោយ
ជញ្ជឹង កិ. ទ្រង់​ព្រះ​វិចារណ៍
ជណ្ដើរ ន. ព្រះ​អឌ្ឍចន្ទ
ជន្លួញ ន. ព្រះ​បដោទ
ជម្រះធ្មេញ កិ. ទ្រង់​សោយ​ព្រះ​ស្ទន្ត
ជាន់ កិ. ទ្រង់​អក្កមៈ
ជិនឆ្អន់ ន. ទ្រង់​និព្វិទា
ជីដូន ន. ព្រះ​អយ្យិកា
ជីដូនទួត ន. ព្រះ​អយ្យិកាទួត
ជីតា ន. ព្រះ​អយ្យកោ
ជីតាទួត ន. ព្រះ​អយ្យកោទួត
ជុក ន. ព្រះ​មោលី
ជុះអាចម៍ កិ. ទ្រង់​ចូល​ព្រះ​បង្គន់​ធំ