លិបិក្រម​ញញឹម កិ. ទ្រង់​ព្រះ​សិតាការៈ
ញើស ន. ព្រះ​សេទោ