លិបិក្រម​ដន្លាប់ ន. ព្រះ​ក្នក់
ដបកែវ ន. ព្រះ​ករណ្ឌកៈ
ដបតែ ន. ព្រះ​បាន​កោសៈ
ដាវ ន. ព្រះ​ទម្រង់​អសិ
ដាវវែង ន. ព្រះទម្រង់​អសិ​ដង​វែង
ដីខ្មៅសរសេរ ន. ព្រះ​កាឡ​មត្តិកា
ដីស ន. ព្រះ​បុស្ស​មត្តិកា
ដឹង កិ. ទ្រង់​ជ្រាប
ដើមទ្រូង ន. ព្រះឧរា
ដើរ កិ. ទ្រង់​យាង​ព្រះ​បាទ
ដើរ​ដំណើរ កិ. ទ្រង់​ព្រះ​រាជ​ដំណើរ
ដេក កិ. ទ្រង់​ផ្ទំ
ដេកលក់ កិ. ទ្រង់​ផ្ទំ​ស្កល់
ដៃ ន. ព្រះ​ហស្ដ
ដំបង ន. ព្រះ​ទម្រង់​គទាវុធ
ដំរីសម្រាប់គង់ ន. ព្រះ​ទីន័ង​គជេន្ទ្រ
ដោះ ន. ព្រះ​ថ័ន