លិបិក្រម​ថើប កិ. ទ្រង់​ចុម្ពិត
ថ្ងាស ន. ព្រះ​នលាត
ថ្ងូរ កិ. ទ្រង់​អដ្តសរៈ
ថ្នាំរក្សារោគ ន. ព្រះ​ឱសថ
ថ្ពាល់ ន. ព្រះ​គណ្ឌៈ
ថ្លើម ន. ព្រះ​យកនៈ