លិបិក្រម​ទាច ន. ព្រះ​វក្កៈ
ទិកោទឹក ន. ព្រះ​បានភិង្គារ
ទឹកកាម ន. ព្រះ​អសុចិ
ទឹកដោះ ន. ព្រះ​ក្សីរ
ទឹកតែ ន. ព្រះ​បានរស
ទឹកត្រជាក់ ន. ព្រះ​សីតរស
ទឹកនោម ន. ព្រះ​មូត្រ
ទឹកភ្នែក ន. ព្រះ​អស្សុ
ទឹកមាត់ ន. ព្រះ​ខេឡៈ
ទឹករំអិល ន. ព្រះ​លសិកា
ទឹកលាងអាចម៍ ន. ព្រះ​ធារា​បង្គន់
ទឹកអប់ ន. ព្រះ​សុគន្ធ
ទឹកអប់សម្រាប់ងូត ន. ព្រះ​សុគន្ធវារី
ទូ ន. ព្រះ​កុញ្ជិកកោសៈ
ទូកគង់ ន. ព្រះ​ទីន័ង​នាវា
ទួញ កិ. ទ្រង់​សោក
ទៀន ន. ព្រះ​សិខាទីប
ទៅលេង កិ. ស្ដេច​ប្រពាត
ទ្រគាក ន. ព្រះ​សុសោណី
ទ្រហោយំ កិ. ទ្រង់​ពិលាប
ទ្វារជុះ ន. ព្រះ​វច្ចមគ្គ
ទ្វារនោម ន. ព្រះ​បស្សាវមគ្គ