លិបិក្រម​ធាត់ គុ. ព្រះ​ថូលោ, មាន​ព្រះ​អង្គ
ធូប ន. ព្រះ​ធូប
ធ្នូ ន. ព្រះ​ទម្រង់​កៅទណ្ឌ
ធ្មេញ ន. ព្រះ​ទន្ត