លិបិក្រម​និយាយ កិ. ទ្រង់​មាន​ព្រះ​បន្ទូល, ទ្រង់​មាន​ព្រះ​តម្រាស់, ព្រះ​សវនីយ (ព្រះ​អគ្គ​មហេសី)
និយាយការ កិ. ទ្រង់​មាន​ព្រះ​រាជ​ឱង្ការ
និយាយចំពោះ កិ. ទ្រង់​ប្រារព្ធ
និយាយបន្លឺឱ្យដឹង កិ. ទ្រង់​ប្រារព្ធ
នោម កិ. ទ្រង់​ចូល​ព្រះ​បន្គន់​តូច, ទ្រង់​បន្ទោ​បស្សាវៈ
នៅ កិ. គង់
នៅផ្ទះ កិ. គង់​ព្រះ​ដំណាក់