លិបិក្រម​ផឹក កិ. ទ្រង់​សោយ
ផើម (ស្ដេចស្រី) កិ. ទ្រង់​ព្រះ​គភ៌
ផើម (ស្ត្រីទាំងពួងជាម្នាងស្ដេច) កិ. មានគភ៌
ផែនប្រាក់ចារិកអក្សរតាំងតំណែងយសសេនាបតីនូវព្រះភិក្ខុរាជាគណៈធំ ន. ហិរញ្ញបត្រ
ផែនមាសចារិកអក្សរទាំងព្រះនាមម្ចាស់ផែនដីនូវក្សត្រិយ៍ទាំងពួង និងព្រះសង្ឃនាយក​ ន. ព្រះ​សុវណ្ណប័ត្រ
ផ្កា ន. ព្រះ​បុប្ផា
ផ្ចិត ន. ព្រះ​នាភី
ផ្ដាសាយ កិ. ទ្រង់​ព្រះ​បិនាសា
ផ្ដើមឡើង កិ. ទ្រង់​ប្រារព្ធ
ផ្តិល ន. ព្រះ​ស្រាពក៍
ផ្ទះ ន. ព្រះ​ទីន័ង​ដំណាក់
ផ្នត់ជង្គង់ ន. ផ្នត់​ព្រះ​ជានុ
ផ្លិតកោង ន. ព្រះ​វីជនី
ផ្លិតដងង ន. ព្រះ​ពាតវីជនី
ផ្លិតស្លាបសត្វ ន. ព្រះ​វាលវីជនី
ផ្លិតស្លឹកត្នោត ន. ព្រះ​តាលប័ត្រ
ផ្សាយទូទៅ ន. ព្រះ​បន្ទូល​សុរសីហនាទ