លិបិក្រម​រង ន. ព្រះ​សថា
រងដាក់គ្រឿងតែ ន. ព្រះ​បាន​ភាជន៍
រងដាក់គ្រឿងបូជា ន. ព្រះ​សក្ការ​ភាជន៍
រទេះ ន. ព្រះ​ទីន័ង​រាជរថ
របស់ទ្រព្យស្ដេចទីព្រះអង្គម្ចាស់និងអ្នកអង្គម្ចាស់ ន. ព្រះ​ធន​ទ្រព្យ
របស់ទ្រព្យស្ដេចទ្រង់រាជ្យ ន. ព្រះ​រាជ​ទ្រព្យ
រាប់អាន កិ. ទ្រង់​ព្រះ​មេត្តា
រាស្ត្រជាម្ដាយក្សត្រទីព្រះអង្គម្ចាស់ ន. ព្រះ​មាតា
រួមប្រវេណី កិ. ទ្រង់​ព្រះ​សយុម្ពរ, សយម្ពរ
រោងទទួលភ្ញៀវ ន. ព្រះ​រាជរោង
រោងសំណាក់ ន. ព្រះ​ពន្លា
រោមក្លៀក ន. ព្រះ​លោមកច្ឆៈ
រោមភ្នែក ន. ព្រះ​លោមនេត្រ
រោមអស់ទាំងខ្លួន ន. ព្រះ​លោមា
រាំ កិ. ទ្រង់​ព្រះ​នច្ចា