លិបិក្រម​លម ន. ព្រះ​ថវិកា
លាជ ន. ព្រះ​លាជ
លុប ឬលាង កិ. ទ្រង់​ស្រប់
លេងល្បែងផ្សេងៗ កិ. ទ្រង់​ក្រសាល, ទ្រង់​កីឡា
លំពែង ន. ព្រះ​ទម្រង់​អសុឡី