លិបិក្រម​វធម្មតា ន. ព្រះ​វ
វរចនា ន. ព្រះ​ទីន័ង​សិរិកា
វាយ កិ. ទ្រង់​ព្រះ​រាជ​ទណ្ឌ
វាវ ន. ព្រះ​កិលោមកៈ
វែករាប់បាត្រ ន. ស្នង​ព្រះ​ហស្ត
វ៉ែនតា ន. ស្នង​ព្រះ​នេត្រ
វាំងនន ន. ព្រះ​សាណិយា