លិបិក្រម​ហិត កិ. ទ្រង់​ឃាយី
ហឹប ន. ព្រះ​មញ្ជូសា
ហឺត ន. ព្រះ​សាសរោគ
ហែមស្លាព្រះពរ ន. ស្រាពក៍​ព្រះ​ស្រី