លិបិក្រម​អក្សរក្សត្រិយ៍ខត្តិយត្រកូលផងទាំងពួង ឡាយ​ព្រះ​ហស្តលេខា
អក្សរម្ចាស់ផែនដីទ្រង់សរសេរ ដោយព្រះហស្តឯងទុកជាចំណាំនៃព្រះអង្គ ន. ព្រះរាជហត្ថលេខា
អង្គុយ កិ. ទ្រង់​គង់, ទ្រង់​និសីទនាការ
អង្អែល កិ. ទ្រង់បរាមាសៈ
អណ្ដាត ន. ព្រះ​ជីវ្ហា
អផ្ទង់ ន. ព្រះ​សិទ្ធលិង្គរោគ
អផ្ទាញ ន. ព្រះ​រោគ​សិទ្ធ​លិង្គ
អាចម៍ ន. ព្រះ​ករីសៈ
អាចម៍ច្រមុះ ន. ព្រះ​ឃានមលៈ
អាចម៍រុយ (ប្រជ្រុយ) ន. ព្រះ​កាឡកៈ
អាជ្ញា ន. ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា
អាណិត កិ. ទ្រង់​ព្រះ​ករុណា
អាវ ន. ព្រះ​ភូសា
អុតធំ ន. ព្រះ​គណ្ឌរោគ
អុតស្វាយ ន. ព្រះ​គណ្ឌយា
អំបែងក្បាល ន. ព្រះ​មត្ថកៈ
អំពល់ចិត្ត កិ. ទ្រង់​អនីឃៈ