លិបិក្រម​ស្លាបប៉ាកកា ន. ព្រះ​គរុកំ
ស្លាបប្រចៀវ ន. ព្រះ​វង្សកុបាត
ស្លាបព្រា ន. ស្នង​ព្រះ​អង្គុលី
ស្លាបុក ន. ព្រះ​ស្រី​ចុណ្ណៈ
ស្លាស្លឹង ន. ព្រះ​ស្រីសុក្ខ
ស្លេស្ម ន. ព្រះ​សេម្ហៈ
ស្វេតច្ឆត្រ ន. ស្វេតច្ឆត្រ
ស្អូច ន. ព្រះ​កិបិលកា